Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

Η ΜΠΛΕ (Ψιλοπούλου Φωτεινή) μέσω του δικτυακού τόπου www.bluekids.gr  δύναται να συλλέξει προσωπικά δεδομένα των χρηστών της όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, ηλικία, φύλλο κλπ είτε κατά την διαδικασία εγγραφής, είτε εισαγωγής των στοιχείων σας για τη διεκπεραίωση μιας παραγγελίας σας είτε με τη μορφή ερωτηματολογίων και διαγωνισμών.

Σε κάθε περίπτωση η ΜΠΛΕ (Ψιλοπούλου Φωτεινή) δεσμεύεται για την καλόβουλη χρήση αυτών των δεδομένων, με σκοπό την διεκπεραίωση, προώθηση και βελτιστοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της ΜΠΛΕ (Ψιλοπούλου Φωτεινή) που σκοπό έχουν την εκτέλεση εργασιών για την ικανοποίηση των επιθυμιών και των παραγγελιών σας διασφαλίζοντας πάντα ότι αυτά δεν πρόκειται να επεξεργαστούν παράνομα.

Σε καμία περίπτωση η χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/καταναλωτών δεν προορίζεται προς δημοσίευση, ενοικίαση ή πώληση σε τρίτους παρά μόνο στις περιπτώσεις ίδιας αίτησή σας ή δικαστική παραγγελία ή απόφασης άλλης δημόσιας αρχής.  

Ανά πάσα στιγμή ο χρήστης έχει το δικαίωμα της ενημέρωσης ή/και αντίρρησης με την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάση της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, και λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο και τη φύση του διαδικτύου, η ΜΠΛΕ (Ψιλοπούλου Φωτεινή) δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου www.bluekids.gr των υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού, στα οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Σε κάθε περίπτωση η ΜΠΛΕ (Ψιλοπούλου Φωτεινή) μας και ο ιστότοπος www.bluekids.gr είναι πλήρως εναρμονισμένοι με βάση τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων (άρθρο 11 ν. 2472/1997).